Ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP (dla projektów realizowanych w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną) RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16

Data opublikowania: 30 listopada 2016

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów:

KOMUNIKAT

NOWY WZÓR UMOWY

Uchwałą nr 2406/17 z dnia 15 marca 2017r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął zmieniony wzór umowy o dofinansowania projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Nowy wzór umowy obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP (dla projektów realizowanych w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną).

 

  1. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna Gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16 są:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa [definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)].

 

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych. W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

  • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
  • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

 

Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu, innowacyjnego co najmniej w skali krajowej.

Wspierane będą wyłącznie projekty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem przemysłowym, wpisującej się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe – działy od 10 do 32 włącznie (z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej określających rodzaje działalności gospodarczej wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie). Projekty dotyczące działalności w sektorach innych niż sektor przetwórstwa przemysłowego nie kwalifikują się do dofinansowania.

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi funkcjonować na rynku nie krócej niż 1 pełny rok obrotowy. Jednocześnie, Wnioskodawca musi spełniać warunek osiągnięcia przychodów ze sprzedaży nie mniejszych niż 1 mln PLN netto przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, trwającym co najmniej 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia. Kryterium to będzie weryfikowane na podstawie przedstawionych we wniosku danych finansowych.

Pozostałe preferencje i kryteria znajdują się w karcie oceny merytorycznej oraz w kryteriach wyboru projektów, stanowiących załączniki do Regulaminu.

 

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 100 000 000,00 zł.

  1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  • do 55% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • do 45% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

W ramach konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej, w okresie trwania RPOWŚ na lata 2014-2020 nie może przekroczyć kwoty 10 000 000 PLN.

 

  1. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersja elektroniczna

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 30.12.2016r. (od godziny 7.30) do dnia 20.01.2017r. (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wersja papierowa

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 20.01.2017r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

 

  1. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/, 36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-131,36-58-157, 36-58-158, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142 (w każdy piątek)

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku - Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

 

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na sierpień 2017 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: