Wypłacono pierwsze środki w ramach koordynowanego przez Departament Polityki Regionalnej „Konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji”

Data opublikowania: 5 kwietnia 2017
Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego powstał w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta-Bulwar Piłsudskiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego powstał w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta-Bulwar Piłsudskiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Departament Polityki Regionalnej (DPR) jest odpowiedzialny z ramienia Zarządu  Województwa Świętokrzyskiego za przeprowadzenie Konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, w ramach którego 76 gmin z terenu naszego województwa opracowuje nowe lub aktualizuje dotychczasowe programy rewitalizacji.

Koszty związane z opracowaniem programów rewitalizacji w 90% finansowane są przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zgodnie z zapisami umów z gminami, warunkiem otrzymania refundacji kosztów poniesionych z tytułu opracowania dokumentu jest uzyskanie pozytywnej oceny programu rewitalizacji pod kątem spełnienia wymogów określonych w „Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, oraz zatwierdzenie złożonego sprawozdania końcowego, potwierdzającego poniesione wydatków zgodnych z budżetem projektu.

Do końca grudnia 2016 r., zgodnie z pierwotnym terminem zakończania realizacji zadań określonych w Regulaminie Konkursu wpłynęło do DPR 51 programów rewitalizacji, natomiast do końca marca 2017 r. kolejne 25, co było możliwe dzięki podjętej decyzji o przedłużeniu terminu złożenia zatwierdzonych przez rady Gmin programów rewitalizacji.

Aktualnie Zespół ds. Rewitalizacji wspólnie z ekspertem zewnętrznym, dokonał oceny 36 programów, spośród których 6 uzyskało ocenę pozytywną, przy czym 2 z nich po dokonaniu korekty. Do pozostałych programów rewitalizacji zostały wystosowane uwagi.

Pod koniec marca zatwierdzono pierwsze sprawozdanie  końcowe i dokonano wypłaty dotacji w kwocie blisko 55 tys. zł dla Gminy Jędrzejów.

Galeria zdjęć

Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego powstał w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta-Bulwar Piłsudskiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013