Wykaz Programów Rewitalizacji Województwa Świętokrzyskiego

Data opublikowania: 27 września 2017

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., Zespół ds. Rewitalizacji wraz z Ekspertem zewnętrznym oceniał programy rewitalizacji, a później prowadził na bieżąco i aktualizował ich wykaz.

Zamieszczone w wykazie programy rewitalizacji uzyskały pozytywną ocenę pod względem spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów zawartych ww. wytycznych i ustawie, w ramach konkursu dotacji dla gmin województwa świętokrzyskiego na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji.

Wykaz zawiera nazwę gminy, tytuł programu, datę uchwalenia przez Radę Gminy oraz datę informacji o uzyskaniu pozytywnej opinii.

Załączone pliki: