Informacja dla Dotacjobiorców – Gmin Województwa Świętokrzyskiego dot. oceny programów rewitalizacji opracowywanych w ramach „Konkursu dotacji”

Data opublikowania: 21 września 2016

W związku z licznymi pytaniami związanymi z procesem oceny przygotowywanych w ramach „Konkursu dotacji” programów rewitalizacji  uprzejmie wyjaśniamy, że:

  • Zespół ds. Rewitalizacji wraz z wybranym ekspertem nie będzie dokonywał wstępnych ocen programów przygotowanych przez Gminy tzn.  jeszcze nie zatwierdzonych przez Radę Gminy stosowną uchwałą.

W związku z tym prosimy nie przesyłać wstępnych wersji dokumentu do opiniowania pod kątem jego zgodności z wymogami określonymi w załączniku do ”Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” z dnia 2 sierpnia 2016r., opisujących cechy i elementy programów rewitalizacji.

 

  • Jednocześnie, w trosce o przygotowanie poprawnych pod względem merytorycznym, tj. spełniających wymagania odnoszące się do cech i elementów warunkujących pozytywną weryfikacje Programów rewitalizacji, uznaliśmy za zasadne zamieszczenie  dokumentu  „Karta oceny Programu rewitalizacji’,   która  zawiera zestaw kryteriów, którymi będziemy się  kierować przy dokonywaniu oceny poszczególnych elementów Programów.  Karta  ma zastosowanie zarówno do oceny programów   opracowanych  zgodnie z 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jak i w trybie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji .

Przy ocenie spełnienia kryteriów dotyczących cech i elementów Programów Rewitalizacji („Wytyczne…”), kryteria  wskazane w „Karcie” odnoszące się  wyłącznie do oceny Gminnych Programów Rewitalizacji  („Ustawa ..”) nie będą  uwzględniane.

Załączone pliki: