Rewitalizacja

Spotkanie informacyjne dla dotacjobiorców 30.08.2016 r - Informacje ze spotkania

Spotkanie informacyjne dla dotacjobiorców 30.08.2016 r - Informacje ze spotkania
Spotkanie informacyjne dla dotacjobiorców 30.08.2016 r - Informacje ze spotkania

Tajniki rewitalizacji - Spotkanie informacyjne dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 30 sierpnia br. Departament Polityki Regionalnej, Oddział Programowania strategicznego i Analiz, zorganizował spotkanie informacyjne dla 76 Gmin Województwa Świętokrzyskiego, którzy uzyskali dofinansowanie na opracowanie bądź aktualizację Programów Rewitalizacji, w ramach Konkursu dotacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Data opublikowania:

Informacja dla dotacjobiorców dotycząca przygotowania danych do umów na Programy Rewitalizacji

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej w dniu 05. 07. 2016 r.,  zgodnie uchwałą Nr 1679/16 zatwierdzającą  listę projektów w konkursie na przygotowanie Programu Rewitalizacji, rozesłał do wszystkich opiekunów projektów wskazanych we wnioskach o dofinansowanie e-mailem, prośbę o przesłanie numerów rachunku oraz nazwy banku, w którym zostanie założony rachunek bankowy  do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej. Jednocześnie  poproszono Gminy o przesłanie do Członka Zespołu ds. Rewitalizacji, będącego opiekunem danej Gminy, skanu  informacji potwierdzającej posiadanie takiego rachunku bankowego oraz w przypadku gdyby umowę podpisywać będzie inna osoba niż wskazana we wniosku o dofinansowania, przesłanie pełnomocnictwa do wykonywania takiej czynności.

Data opublikowania:

Konkurs Dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w dniu 19 kwietnia 2016 r. zakończył przyjmowanie  wniosków o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonego  Konkursu na działania wspierające gminy Województwa Świętokrzyskiego w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji finansowanego z Programu POPT na lata 2014 – 2020.

Data opublikowania:

Konkurs Dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Szanowni Państwo.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza Konkurs Dotacji, polegający na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Świętokrzyskiego w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji.

Konkurs ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do prowadzenia rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

WNIOSKODAWCY: Gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska

MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA GMINY: 180 000 PLN jednocześnie nie więcej niż 90% wartości projektu. Wkład własny gminy wynosi minimum 10%.

KWALIFIKOWALNOŚĆ: Za koszty kwalifikowane mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2015r., do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2016r. (Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu).

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKÓW: Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy składać od dnia 7 marca 2016r. do dnia 19 kwietnia 2016r. osobiście, wysłać pocztą lub kurierem (liczy się data wpływu do Urzędu) w zapieczętowanej kopercie, która musi być opatrzona napisem „Program rewitalizacji POPT” oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres ,na poniższy adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce,
Pietro IV. pok.414 Sekretariat

Jednocześnie informujemy, ze w dniach 3-4 marca 2016r. odbędą się spotkania informacyjne na temat szczegółów dotyczących przedmiotowego konkursu. Czytaj więcej...

Data opublikowania:

Strona 2 z 2

Przejdź do strony