Ogłoszenie konkursu numer RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” ( w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia)

Data opublikowania: 30 maja 2017

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

UWAGA !!!

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 3680 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2018 roku zmieniono załącznik nr 12 „Instrukcja wypełniania załączników” do Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w związku z umożliwieniem przez Instytucję Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 zawierania z Beneficjentami umów o charakterze warunkowym.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 21 marca  2018 r.

 Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

UWAGA !!!

PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW !!!

 

KOMUNIKAT DO KONKURSU NR RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17

 

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2370/17 z dnia
21 czerwca 2017 roku w ogłoszeniu konkursowym zapis:

W ramach niniejszego Działania dofinansowane będą mogły zostać projekty zarządzane przez jednostkę administracji samorządowej. Projekty administracji rządowej zespolonej i niezespolonej będą mogły uzyskać wsparcie w ramach RPO wyłącznie pod warunkiem, iż projekt nie będzie miał zasięgu krajowego” ulega zmianie na  „Przedsięwzięcia realizowane w ramach niniejszego konkursu będą mogły uzyskać wsparcie w ramach RPO wyłącznie pod warunkiem, iż projekt nie będzie miał zasięgu krajowego” .

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:
ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” ( w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia)
Informacja o naborze

I. Instytucja Organizująca Konkurs
Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 są:

  • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych;
  • jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego oraz jednostki działające w ich imieniu;
  • jednostki administracji rządowej w województwie.

W ramach niniejszego konkursu przewidziano wsparcie na:

a) wdrożenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym;

  1. rozbudowa istniejących systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM);
  2. budowa systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach nieposiadających systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).
  3. zakup infrastruktury wyposażenia serwerowni (serwery, urządzenia sieciowe, urządzenia zasilania i podtrzymania zasilania, ochrony sieci) niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów informatycznych.
  4. komputery i inny sprzęt komputerowy pod warunkiem uzasadnienia potrzeb w zakresie wdrożenia systemów wymienionych w ppkt i. lub ppkt. ii.

b) wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, w tym:

i. aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującymi systemami i/lub budowanymi z zakresu e-zdrowia;

c) rozwój systemów i infrastruktury informatycznej, służącej poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych

Przedsięwzięcia realizowane w ramach niniejszego konkursu będą mogły uzyskać wsparcie w ramach RPO wyłącznie pod warunkiem, iż projekt nie będzie miał zasięgu krajowego.

W ramach niniejszego Działania dofinansowane będą mogły zostać projekty zarządzane przez jednostkę administracji samorządowej. Projekty administracji rządowej zespolonej i niezespolonej będą mogły uzyskać wsparcie w ramach RPO wyłącznie pod warunkiem, iż projekt nie będzie miał zasięgu krajowego.

Projekty z zakresu e-zdrowia powinny być zgodne z Planem Działań w sektorze zdrowia, uzgodnionym przez Komitet Sterujący

Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Poziom dostępnej alokacji do zakontraktowania w ramach konkursu nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 wynosi ogółem 50 500 000,00 zł.

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

W przypadku, gdy wsparcie projektu stanowi pomoc publiczną, maksymalny poziom dofinansowania projektu wynika z odpowiednich przepisów, regulujących zasady udzielania pomocy publicznej.

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rposwietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 30.06.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 29.09.2017 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 29.09.2017 roku. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

VI. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/16 w ramach Osi Priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu, do czasu zakończenia naboru, udzielają:

Pracownicy Oddziału Wdrażania Projektów II w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w każdy piątek pod numerami telefonów: 41 365 81 57, 41 365 81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 46,
Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),
Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),
Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na luty 2018 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

 

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: