Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych

Data opublikowania: 25 listopada 2015

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.02.02.00-IZ.00-26-016/15 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych.

Informacja o naborze

 

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

 

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna Gospodarka Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-016/15 są:

- jednostki samorządu terytorialnego z terenu Województwa Świętokrzyskiego.

Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące tworzenia nowych oraz rozbudowy istniejących terenów inwestycyjnych (w tym budowa, przebudowa i remont obiektów/budynków) – będących w posiadaniu Wnioskodawcy – poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą.

Ponadto, dofinansowaniem objęte zostaną zadania dotyczące uporządkowania
i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, tj. w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, uzbrojenie w media, budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną - jako uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego stanowić mogą mniej niż 50% kosztów kwalifikowalnych budżetu projektu.

 

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 16 044 136,00 PLN.

 

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych wynosi 65% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej.

 

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 28.12.2015 roku (od godziny 7.30) do dnia 29.01.2016 roku (do godziny 15:00 - po godzinie 15.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 29.01.2016 roku, złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

 

VI. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-016/15 Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Oś Priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz

z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/, 36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-148, 36-58-131,36-58-157, 36-58-158, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

 

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia I etapu konkursu przypada na lipiec 2016 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w prasie), natomiast zakończenie II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w pre-umowie.

 

Warunkowy wybór projektów

Uchwałą nr 1621/16 z dnia 13 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru  projektów do dofinansowania po I etapie konkursu w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-016/15 w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita kwota dofinansowania projektów wynosi 14 870 427,37 zł, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 34 713 498, 38 zł.

 

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania znajduje się w załączniku nr 1 do Uchwały nr 1621/16 z dnia 13 lipca 2016 roku.

 

Dokumenty do pobrania: