Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Data opublikowania: 20 sierpnia 2015

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DWEFS) ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-006/15 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

1) Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. 

    o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) poprzez:

a) tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami);

b) tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami);

c) wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie;

d) pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem opieki nad dzieckiem do lat 3.

Działanie, o którym mowa w pkt. 1 lit. d, nie może być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcie.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 4 000 000 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 85% kosztów kwalifikowanych.

Termin i forma składania wniosków o dofinansowanie projektów:

Wersja elektroniczna

Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (LSI) od dnia
21 września 2015 r. (od godziny 0:00) do dnia 9 października 2015 r. (do godziny 15:00).

Wersja papierowa

Wniosek o dofinansowanie projektu (w dwóch egzemplarzach) należy składać od dnia 21 września 2015 r.
(od godziny 8:00) do dnia 9 października 2015 r. (do godziny 15:00)
w Sekretariacie
(I piętro – pok. 104) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Sienkiewicza 27,
25-007 Kielce w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej wniosku.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

 

Zachowanie terminu do 9 października 2015 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Sekretariatu DWEFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

 

Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.1.1 wraz z załącznikami, dostępne są w Sekretariacie (I piętro – pok. 104) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/nabory

Dokumenty do pobrania: