Ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamknięty nr RPSW.13.01.00-IZ.00-26-361/23

Data opublikowania: 18 stycznia 2023

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.13.01.00-IZ.00-26-361/23 w ramach Działania 13.1,, Mieszkania socjalne dla uchodźców’’ Osi Priorytetowej 13 ,,CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju’’  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

 

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

 Wsparcie uzyskają inwestycje polegające na wyposażeniu (w niezbędne meble i sprzęt AGD), przebudowie, modernizacji, remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne na potrzeby osób, które przybyły na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zakup nowych lokali z przeznaczeniem na mieszkania socjalne na potrzeby ww. osób. Wyklucza się wsparcie na budowę nowych mieszkań socjalnych.

Po zakończeniu działań zbrojnych w Ukrainie oraz stwierdzeniu braku potrzeby wykorzystywania mieszkań socjalnych przez osoby, które przybyły na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa beneficjent jest zobowiązany przeznaczyć powyższe mieszkania na potrzeby społeczne.

Minimalna wartość dofinansowania z EFS w projekcie nie może być niższa niż 100 tys. PLN. 

Nie przewiduje się projektów realizowanych w partnerstwie.

Wydatki poniesione na realizację projektu są kwalifikowalne od 24 lutego 2022 roku.

 Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • stowarzyszenia i fundacje,
  • instytucje działające na rzecz świadczenia usług społecznych.

Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

 Kwota środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przeznaczona
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 2 400 000 EURO tj. 11 245 200,00 PLN[1].

 [1] Według kursu EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia naboru (kurs Euro 4,6855 PLN z dnia 29 grudnia 2022 r.). Ze względu na różnice kursowe, alokacja przeznaczona na nabór może w przyszłości ulec zmianie.

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu z EFS wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Nie przewiduje się realizacji projektów objętych pomocą publiczną.

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

 Wnioski o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI), który jest dostępny na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, oraz portalu Funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl), zaś wnioski w wersji papierowej (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Departamencie Inwestycji i Rozwoju, Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji,
ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 203 w dniach od 1.02.2023  r. do 28.02.2023 r.

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej należy składać we wskazanym powyżej terminie
w godzinach pracy urzędu, za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, kiedy to wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane. Ostatniego dnia naboru również wnioski w wersji elektronicznej będzie można przesyłać tylko do godz. 15.00. Po upływie tego terminu, możliwość wysyłania wniosków w ramach konkursu zostanie zablokowana.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

VI. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.13.01.00-26-361/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 13.1 ,,Mieszkania socjalne dla uchodźców” Osi Priorytetowej 13 ,,CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Regulamin naboru dostępny jest również w Oddziale ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji Departamentu Inwestycji i Rozwoju – pokój 203, II piętro, ul. Sienkiewicza 63.

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu, do czasu zakończenia naboru, udzielają:

 Pracownicy Oddziału ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji (tel.: 41 395 12 80, 41 395 12 82, 41 395 12 79, 41 395 12 76, 41 395 12 85);

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – al. IX Wieków 4, 25-516 Kielce (tel.: 800 800 440); 

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34 (w siedzibie Starostwa powiatowego, parter, pokój nr 2), 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74);

Lokalny Punktu Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36 (I piętro galerii Panorama), 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel.: 41 378-12-06, 41 370-97-17).

 

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do 90 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków (w przypadku wydłużenia terminu oceny stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014 - 2020.rposwietokrzyskie.pl,www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

IX. Konkurs nie jest podzielony na rundy

 Załączone pliki:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Dokumenty do pobrania: