Baza projektów celu tematycznego 8 i 9

Rakowskie Centrum Rozwoju

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2018 (poniedziałek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Raków

Rekrutacja:

1 stycznia 2018 (poniedziałek) - 31 października 2019 (czwartek)

Formy wsparcia:

Prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego (wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, rozwój uzdolnień, aktywne funkcjonowanie dzieci i młodzieży). prowadzone będzie specjalistyczne poradnictwo (prawnik, psycholog, terapeuta/profilaktyk, socjoterapeuta, psychoterapeuta), grupy wsparcia oparte na etosie samopomocy, działalność profilaktyczną (ogólnopolskie programy profilaktyczne,warsztaty rozwojowe).

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2018 (poniedziałek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona w formie zamkniętej w sposób ciągły do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników - 31.12.2019r.

Formy wsparcia:

Poradnictwo rodzinne, Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie w tym rodziny i dzieci.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 sierpnia 2017 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat opatowski

Rekrutacja:

1 sierpnia 2017 (wtorek) - 31 lipca 2019 (środa)

Formy wsparcia:

Utworzenie Klubu Seniora w Ożarowie , Utworzenie Centrum Asystentury w Powiecie Opatowskim, Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych.

Grupa docelowa:

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów uwzględnionym w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej  oraz  ich  otoczenie,  w  tym  rodziny  (opiekunowie  faktyczni),  zgodnie  z zapisami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, zamieszkałe,  uczące  się  lub  zatrudnione  na  terenie  Powiatu  Opatowskiego.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Nowińskie Centrum Rozwoju

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 września 2017 (piątek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Sitkówka-Nowiny

Rekrutacja:

1 września 2017 (piątek) - 30 czerwca 2019 (niedziela)

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie  w tym rodziny i dzieci.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE- usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 kwietnia 2019 (poniedziałek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Masłów, Miasto Kielce

Rekrutacja:

1 kwietnia 2019 (poniedziałek) - 30 września 2020 (środa)

Formy wsparcia:

Utworzenie nowych miejsc opieki medycznej, świadczenie usług zdrowotnych w placówce, usługi pielęgnacyjne, usługi rehabilitacyjne, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, doradztwo w doborze sprzętu, trening z zakresu samoobsługi sprzętu, wsparcie psychologiczne skierowane do opiekunów osób zależnych.

Grupa docelowa:

Osoby niesamodzielne, osoby starsze, którym konieczne jest zapewnienie długotrwałej opieki medycznej, osoby z niepełnosprawnością.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 października 2018 (poniedziałek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat konecki, powiat starachowicki

Rekrutacja:

1 stycznia 2018 (poniedziałek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

Usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, zdrowotne, pielęgnacyjne, teleopieka medyczna, monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

Grupa docelowa:

Osoby zależne (niesamodzielne), osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 listopada 2018 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Bieliny, gmina Bodzentyn, gmina Chęciny, gmina Chmielnik, gmina Daleszyce, gmina Górno, gmina Łagów, gmina Łopuszno, gmina Masłów, gmina Miedziana Góra, gmina Morawica, gmina Nowa Słupia, gmina Piekoszów, gmina Pierzchnica, gmina Raków, gmina Sitkówka-Nowiny, gmina Zagnańsk, Miasto Kielce

Rekrutacja:

1 lutego 2019 (piątek) - 31 grudnia 2020 (czwartek)

Formy wsparcia:

Utworzenie nowych miejsc opieki medycznej, świadczenie usług zdrowotnych w placówce, usługi pielęgnacyjne, usługi rehabilitacyjne, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, doradztwo w doborze sprzętu, trening z zakresu samoobsługi sprzętu, wsparcie psychologiczne skierowane do opiekunów osób zależnych.

Grupa docelowa:

Osoby niesamodzielne, osoby starsze, którym konieczne jest zapewnienie długotrwałej opieki medycznej, osoby z niepełnosprawnością.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Dzienny Dom Opieki Medycznej "Nowe Życie"

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Włoszczowa

Rekrutacja:

1 marca 2019 (piątek) - 30 czerwca 2019 (niedziela)

Formy wsparcia:

Monitoring jakości i celowości podejmowanych działań, zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę, usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne, opiekuńcze.

Grupa docelowa:

Osoby zależne, osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Hospicjum domowe

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 marca 2018 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat buski, powiat kazimierski, powiat pińczowski

Rekrutacja:

1 marca 2018 (czwartek) - 31 sierpnia 2019 (sobota)

Formy wsparcia:

Utworzenie nowych miejsc opieki medycznej, świadczenie usług zdrowotnych w miejscu zamieszkania, usługi pielęgnacyjne, usługi rehabilitacyjne, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, doradztwo w doborze sprzętu, trening z zakresu samoobsługi sprzętu, działania informacyjno-edukacyjne skierowane do opiekunów osób zależnych.

Grupa docelowa:

Osoby zależne powyżej 18 roku życia, które chorują na nieuleczalne, postępujące, ograniczające aktywność choroby nowotworowe i nienowotworowe.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 września 2016 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat buski, powiat jędrzejowski, powiat kazimierski, powiat opatowski, powiat pińczowski, powiat sandomierski, powiat staszowski, powiat włoszczowski

Rekrutacja:

1 września 2016 (czwartek) - 31 sierpnia 2019 (sobota)

Formy wsparcia:

Realizacja usług inkubacyjnych, animacyjnych. Tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Podnoszeni wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, wizyty studyjne. Realizacja usług biznesowych , usług inkubacyjnych. Dostarczanie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych na rynku pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Udzielanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacje) na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących oraz nowych przedsiębiorstwach społecznych. Wsparcie pomostowe w formie finansowej.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 150 K, 90 M, podmioty wspierające sektor ekonomii społecznej 120, osoby i podmioty planujące rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze ekonomii społecznej  25K,15 M, podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe 120.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją