Baza projektów celu tematycznego 8 i 9

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat jędrzejowski

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

Staże, przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z prowadzeniem tej działalności, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne,  poradnictwo zawodowe.

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą
do przynajmniej jednej z poniższych kategorii: osób po 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 2 stycznia 2019 (środa)

Obszar realizacji projektu:

Powiat konecki

Rekrutacja:

2 stycznia 2019 (środa) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

Staże, szkolenia, prace interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50r.ż, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe.

Grupa docelowa:

osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Końskich jako bezrobotne, zamieszkujące na obszarze powiatu koneckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii: osób po 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Strona 6 z 6

Przejdź do strony