Baza projektów celu tematycznego 8 i 9

Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 2 września 2016 (piątek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat kielecki, powiat konecki, powiat ostrowiecki, powiat starachowicki, Miasto Kielce

Rekrutacja:

2 września 2016 (piątek) - 31 sierpnia 2019 (sobota)

Formy wsparcia:

Podnoszeni wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, wizyty studyjne. Realizacja usług biznesowych , usług inkubacyjnych. Udzielanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacje) na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących oraz nowych przedsiębiorstwach społecznych. Wsparcie pomostowe w formie finansowej.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 120 K, 80 M, podmioty wspierające sektor ekonomii społecznej 36, osoby i podmioty planujące rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze ekonomii społecznej  108K,72 M, podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe 150.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Województwo świętokrzyskie

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2022 (sobota)

Formy wsparcia:

Zapewnienie spójności działań w sferze ekonomii społecznej (praca Regionalnego Komitetu Rozwoju ES i 4 Grup Tematycznych; wykonanie badań/ analiz/ raportów dot. ES; doradztwo/ konsultacje dot. ES oraz współpraca z OWES), budowanie marki ES w regionie (konkurs Lider ES, gala Lider ES, kiermasze ES, kampania promocyjna podczas kiermaszu, upowszechnienie idei ES w zakresie rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorczości, cykliczne spotkania z mediami w celu promocji ES, cykliczne spotkania z PES), podnoszenie kompetencji w obszarze ekonomii społecznej

Grupa docelowa:

PES (min. 40) oraz podmioty wspierające sektor ES z terenu WŚ, w tym: OWES, instytucje pomocy i integracji społecznej, administracja publiczna, szkoły, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa prywatne; 100 pracowników ww. podmiotów

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

ZAZ drogą do otwartego rynku pracy

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 kwietnia 2019 (poniedziałek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat starachowicki

Rekrutacja:

1 maja 2019 (środa) - 30 czerwca 2019 (niedziela)

Formy wsparcia:

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne, socjalne, kursy/szkolenia, staże.

Grupa docelowa:

Osoby opuszczające WTZ po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę Programową WTZ, osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz bierne zawodowo niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, osoby długotrwale bezrobotne.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 maja 2019 (środa)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Ruda Maleniecka

Rekrutacja:

1 czerwca 2019 (sobota) - 30 września 2021 (czwartek)

Formy wsparcia:

Utworzenie nowej placówki, wsparcie placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej, rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Świetlice Środowiskowe odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 maja 2019 (środa)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Bodzechów

Rekrutacja:

 • 1 czerwca 2019 (sobota) - 30 września 2019 (poniedziałek)
 • 1 czerwca 2020 (poniedziałek) - 30 września 2020 (środa)
 • 1 czerwca 2021 (wtorek) - 30 września 2021 (czwartek)

Formy wsparcia:

Utworzenie świetlicy środowiskowej, usługi wspierania rodziny i pieczy zastępczej, szkolenia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, szkolenia i doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych, usługi społeczne w interesie ogólnym.

Grupa docelowa:

210K, 180 M, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

UTWORZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH W GMINIE NOWA SŁUPIA

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 maja 2019 (środa)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Nowa Słupia

Rekrutacja:

1 lipca 2019 (poniedziałek) - 31 sierpnia 2019 (sobota)

Formy wsparcia:

 • Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego, świetlicy środowiskowej, itp.
 • Zajęcia roz. kompet. kluczowe dzieci

Grupa docelowa:

152 osoby do 18 roku życia z terenu gminy Nowa Słupia (osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 maja 2019 (środa)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Ożarów

Rekrutacja:

 • 1 czerwca 2019 (sobota) - 30 września 2019 (poniedziałek)
 • 1 czerwca 2020 (poniedziałek) - 30 września 2020 (środa)
 • 1 czerwca 2021 (wtorek) - 30 września 2021 (czwartek)

Formy wsparcia:

Utworzenie 5 świetlic środowiskowych, zajęcia roz. kompet. kluczowe, wsparcie specjalistyczne: psychologiczne, logopedyczne, psychologiczne i prawne.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące Gminę Ożarów, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci 245 K, 205 M, 450 osób

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Wspieramy rodziny w gminie Łączna

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 maja 2019 (środa)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Łączna

Rekrutacja:

1 czerwca 2019 (sobota) - 30 września 2021 (czwartek)

Formy wsparcia:

Utworzenie nowej placówki, wsparcie placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej, rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci, praca z rodzicami dzieci.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA "NOVA" w Starachowicach

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 maja 2019 (środa)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Starachowice

Rekrutacja:

1 maja 2019 (środa) - 30 kwietnia 2022 (sobota)

Formy wsparcia:

Utworzenie nowej placówki, rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci, współpraca specjalistów i instytucji, praca z rodzicami dzieci.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Busko-Zdrój

Rekrutacja:

 • I grupa - I. 2019r.
 • II grupa - XII. 2019r.
 • III grupa - XII. 2020r.

Formy wsparcia:

Zapewnienie schronienia (noclegownia), grupa wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (terapia uzależnień), poradnictwo specjalistyczne, warsztaty z artterapi, doradztwo zawodowe grupowe, zajęcia z psychologiem, warsztaty porządkowe i pielęgnacja terenów zieleni.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją