Baza projektów celu tematycznego 8 i 9

Dla dobra rodziny

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat buski

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2020 (czwartek)

Formy wsparcia:

Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej, funkcjonowanie Centrum dla rodzin i inne działania skierowane do rodzin zastępczych oraz klientów OIK, Klub Seniora, aktywizacja społeczna dla rodzin zastępczych oraz klientów OIK.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie w tym rodziny i dzieci, osoby funkcjonujące w ramach pieczy zastępczej.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Nowe kwalifikacje w zakresie inteligentnych specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 maja 2018 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Województwo świętokrzyskie

Rekrutacja:

1 maja 2018 (wtorek) - 31 lipca 2019 (środa)

Formy wsparcia:

 1. IDENTYFIKACJA POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA ORAZ DIAGNOZOWANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH I MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W REGIONIE POPRZEZ ZASTOSOWANIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (W TYM OPRACOWANIE IPD).
 2. KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY W ZAKRESIE WYBORU ZAWODU ZGODNEGO Z KWALIFIKACJAMI WSPIERANEJ OSOBY.
 3. KURS KOSMETYCZKA W BRANŻY TURYSTKI ZDROWOTNEJ I PROZDROWOTNEJ.
 4. KURS ECDL PROFILE - 3 MODUŁY.
 5. STAŻE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 144 os.(82K,62M) powyżej 29 r.ż., pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne), zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze woj. świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Grupę docelową stanowią:

 • kobiety (co najmniej 82 os., 56,9% gr. docel.)
 • osoby po 50 r.ż. (38 os.; 26,4% gr.doc.)
 • osoby z niepełnosprawnościami (10 os.; 6,94% gr. doc.)
 • osoby długotrwale bezr. (14 os.; 9,72% gr.doc.)
 • osoby z niskimi kwalifikacjami - wykształc. do poziomu ISCED 3 (72 os., 50% gr. docel.)
 • osoby sprawujące opiekę nad os. zależ. oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki (10 os.; 6,94% gr. doc.).

Z w/w grupy co najmniej 20% uczestników (29 os.) będą stanowiły osoby bierne zaw. (pozostające bez zatrudnienia, lecz niezarejestrowane w PUP/MUP jako bezrob.). Pozostałą część grupy będą stanowiły os. bezrobotne (115 os.). W przypadku osób zarejestr. jako bezr. w proj. mogą wziąć udział jedynie osoby, dla których ustalono I lub II profil pomocy (bezrobotni aktywni i bezrobotni wymagający wsparcia) zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz.1065, z późn. zm.).

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Praca Przyszłości

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 kwietnia 2018 (niedziela)

Obszar realizacji projektu:

Województwo świętokrzyskie

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 lipca 2019 (środa)

Formy wsparcia:

 • IPD,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • staże.

Grupa docelowa:

Grupę docelową  stanowią osoby powyżej 29 r. ż., pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, to znaczy należące do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Ogółem 112 osób.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Rynek pracy pełen Szans! 2

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 sierpnia 2018 (środa)

Obszar realizacji projektu:

Powiat kielecki

Rekrutacja:

1 sierpnia 2018 (środa) - 6 sierpnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 • IPD,
 • doradztwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia,
 • staże.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią osoby powyżej 29 r. ż., pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, to znaczy należące do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Ogółem 60 osób.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Akcja aktywizacja

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 czerwca 2018 (piątek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Końskie

Rekrutacja:

1 czerwca 2018 (piątek) - 31 maja 2020 (niedziela)

Formy wsparcia:

IPD, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, prace interwencyjne, refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią osoby powyżej 29 r. ż., pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, to znaczy należące do przynajmniej jednej z poniższych kategorii: −osoby po 50 roku życia, − kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, −osoby długotrwale bezrobotne, −   osoby z niskimi kwalifikacjami,  −osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki. Ogółem 128 osób.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

30 plus

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 kwietnia 2018 (niedziela)

Obszar realizacji projektu:

Powiat opatowski, powiat ostrowiecki

Rekrutacja:

1 kwietnia 2018 (niedziela) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 1. Pracownik Administracyjno - kadrowy (10 osób),
 2. Pracownik biurowy (10 osób).

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi osoby z terenu powiatu ostrowieckiego i opatowskiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym powyżej 29 r. ż., pozostające bez zatrudnienia w tym zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne), znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji należące do przynajmniej jednej z kategorii:

 • os. po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnościami,
 • os. z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3),
 • os. bierne zawodowo, czyli pozostające bez zatrudnienia lecz niezarejestrowane w PUP jako bezrobotne.

Ogółem 60 osób.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

AKTYWIZACJA - SZKOLENIE - PRACA

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 kwietnia 2018 (niedziela)

Obszar realizacji projektu:

Województwo świętokrzyskie

Rekrutacja:

1 czerwca 2019 (sobota) - 31 lipca 2019 (środa)

Formy wsparcia:

Szkolenie monter paneli fotowoltaicznych z uprawnieniami SEP do 1 kv

Grupa docelowa:

osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez zatrudnienia  (zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami. Ogółem 84 osoby.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 lutego 2018 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:

Województwo świętokrzyskie

Rekrutacja:

1 lutego 2018 (czwartek) - 30 czerwca 2019 (niedziela)

Formy wsparcia:

IPD, pośrednictwo pracy, szkolenia otwarte, staż.

Grupa docelowa:

300 UP (w tym 165 kobiet i 135 mężczyzn), powyżej 29 r. ż., które uczą się lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pozostają bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne) znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, tj. należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoby po 50 r.ż., które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 rok życia min. 28UP (15K, 13M),
 • kobiety 55% UP -165UP,
 • osoby z niepełnosprawnościami min. 8UP (4K, 4M),
 • osoby długotrwale bezrobotne min. 86UP (48K, 38M),
 • osoby z niskimi kwalifikacjami (co najmniej 50% 150 UP(83K, 67M),
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną lub powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

W przypadku osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby, dla których ustalono pierwszy lub drugi profil pomocy(w przypadku pomocy udzielanej przez PAKD) i drugi profil pomocy (w przypadku pomocy udzielanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej)-bezrobotni aktywni i bezrobotni wymagający wsparcia -zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kazimierskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat kazimierski

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 • Staż
 • Prace interwencyjne
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy

Grupa docelowa:

85 osób w wieku 30 lat i więcej, która łącznie będzie spełniała następujące warunki: a) pozostają bez pracy i są zarejestrowane w PUP Kazimierza Wielka; b) znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do przynajmniej jednej z grup poniższych kategorii:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin),
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat sandomierski

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 • Pośrednictwo pracy
 • Poradnictwo zawodowe
 • Staż
 • Prace interwencyjne
 • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Grupa docelowa:

160 osób w wieku 30 lat i więcej ( od dnia 30 urodzin), w tym 100 kobiet (62,50%) i 60 mężczyzn (37,50%), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Sandomierzu jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników