Ogłoszenie konkursu numer RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE

Data opublikowania: 17 marca 2017

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Komunikat

dotyczący jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOLOWE.

Z uwagi na specyfikę konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOLOWE, na prośbę Zarządu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, działając w interesie gminnych jednostek samorządowych, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 3119/2017 z dnia 17 października 2017 roku podjął  decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków dla konkursu nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17  do dnia 17.11.2017 r. do godziny 15.00.

 

Komunikat


dotyczący wskaźnika:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)
Biorąc pod uwagę specyfikę wskaźnika oraz sposób jego pomiaru, wskaźnik Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) uwzględniony jako wskaźnik produktu, należy traktować jako wskaźnik rezultatu bezpośredniego i wykazywać w tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego.

Komunikat

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawia komunikat dotyczący jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOLOWE.

W §7 WYTYCZNE DOTYCZĄCE WSKAŹNIKÓW W PROJEKCIE Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOLOWE, w liście wskaźników produktu zostały wskazane między innymi wskaźniki:

1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]
które zgodnie z Załącznikiem nr 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 powinny zostać uwzględnione jako wskaźniki rezultatu bezpośredniego.

W związku z powyższym wskaźniki
1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]
należy traktować jako wskaźniki rezultatu bezpośredniego.

 

Komunikat

dotyczący jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOLOWE.

W §12 Części III Ocena merytoryczna w punkcie 1, zaistniała omyłka pisarska.

Informuję, iż konkurs  nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 jest konkursem jednoetapowym oraz wszystkie etapy oceny projektów są jednoetapowe.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE

Informacja o naborze:

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 03.01.00-IZ.00-26-105/17 Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych są:

- jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST ,

- związki i stowarzyszenia JST.

  • W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów w partnerstwie, zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej porozumienie oraz umowa o partnerstwie muszą określać w szczególności:

1) przedmiot porozumienia albo umowy;

2) prawa i obowiązki stron;

3) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;

4) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu;

5) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;

6) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

  • Nie dopuszcza się sytuacji, w której dana jednostka samorządu terytorialnego złoży więcej niż jeden projekt w ramach niniejszego konkursu, lub będzie wnioskodawcą jednego projektu i wnioskodawcą kolejnego projektu w ramach niniejszego konkursu będzie podmiot działający w jej imieniu.
  • Nie dopuszcza się również sytuacji w której jednostka samorządu terytorialnego złoży projekt w ramach niniejszego konkursu oraz wystąpi jako uczestnik związku lub stowarzyszenia JST, który złoży projekt w ramach niniejszego konkursu.
  • Zgodnie z zapisami pkt (13) i (14) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. z  możliwości ubiegania się o dofinansowanie wykluczeni są beneficjenci na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji komisji uznającej pomoc za niezgodna z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym - widniejący w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych prowadzonym przez Ministra Finansów.
  • Do zadań Beneficjenta należało będzie między innymi.: wyłonienie w sposób przejrzysty, niedyskryminujący ostatecznych odbiorców wsparcia, przygotowanie, zlecenie i koordynacja wykonania mikroinstalacji OZE, zachowanie trwałości projektu.

2. Pomoc w ramach konkursu jest udzielana bez pomocy publicznej .

Na drugim poziomie udzielania wsparcia – między wnioskodawcą (gminą) a odbiorcą ostatecznym  (mieszkańcem gminy) - dofinansowanie części kosztów instalacji OZE może stanowić pomoc de minimis.

3. W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na budowie (w tym zakupie urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna, geotermalna oraz aerotermalna) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.

  • Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w formie „projektów parasolowych”.
  • Energia wytworzona z montowanych instalacji musi być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, czyli zasilać instalacje w budynkach mieszkalnych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci  zewnętrznej (np.  elektroenergetycznej).
  • Instalacja ta powinna być montowana na dachu budynku mieszkalnego. Jeżeli powierzchnia dachu uniemożliwia montaż instalacji , dopuszcza się możliwość montażu instalacji na gruncie lub na innym budynku w najbliższym otoczeniu np. garażu.
  • Inwestycja pozwoli na uzyskanie redukcji emisji CO2 oraz co najmniej jednego z poniższych rodzajów zanieczyszczeń powietrza: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM10.
  • Wspierana infrastruktura do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej musi charakteryzować się wskazanymi poniżej limitami dotyczącymi wielkości mocy (w przypadku, gdy w ramach projektu zamontowane zostanie kilka urządzeń, należy zsumować ich moc):

- dla projektów wykorzystujących energię słoneczną (panele słoneczne, fotowoltaika łącznie): od 0,5 do 2 MWe/MWth włącznie;

- dla projektów wykorzystujących energię geotermalną (pompy ciepła): od 0,5 do 2 MWth włącznie;

- dla projektów wykorzystujących energię energię aerotermalną (powietrzne pompy ciepła): od 0,5 do 2 MWe/MWth włącznie;

Powyższe limity dotyczą poszczególnych rodzajów energii oddzielnie – bez możliwości sumowania różnych rodzajów energii ze sobą.

4. Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w  ramach konkursu nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26- 105/17 wynosi ogółem 37 984 711,00 zł.

 

IV. Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 3 000 000,00 zł.

 

V. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia do 60%, liczonych w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych

 

VI. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 20.04.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 20.10.2017 17.11.2017 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 do dnia 20.10.2017 17.11.2017 roku. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

 

VII. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/16 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

VIII. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział Wdrażania Projektów II – 41 365 81 31, 41 365 81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 57 oraz 41 365 81 58.

Informacji w kwestiach dotyczących kryteriów merytorycznych udzielają pracownicy Oddziału Oceny Merytoryczno-Technicznej pod numerami telefonów: 41 365 81 53, 41 365 81 56.

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na Kwiecień 2018 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: