Ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego numer: RPSW.03.02.00-IZ.00-26-352/22 Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach”

Data opublikowania: 9 maja 2022

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty numer: RPSW.03.02.00-IZ.00-26-352/22

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”,

Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach”.

 

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach”.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.03.02.00-IZ.00-26-352/22 Działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w przedsiębiorstwach”
są: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa  (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L  187 z 26.06.2014 ze zmianami).

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Działania 3.2, w ramach niniejszego konkursu wspierane będą projekty, obejmujące swym zakresem poprawę efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.

Obowiązkowym elementem każdego projektu jest wykonanie ulepszenia termomodernizacyjnego.  Projekty polegające na realizacji wyłącznie instalacji OZE i/lub montażu systemu zarządzania energią w oparciu o TIK i/oraz montażu perlatorów, nie mogą być realizowane samodzielnie, mogą stanowić jedynie dodatkowy element projektu.

Realizowane projekty (realizowane przedsięwzięcia) muszą znajdować się na terenie województwa świętokrzyskiego.

Ze względu na specyfikę działania Wnioskodawca w momencie aplikowania o dofinansowanie musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co musi zostać potwierdzone właściwym dokumentem np. wpis do CEIDG, KRS.

Wsparciem objęte będą inwestycje polegające na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego (w rozumieniu art. 8 oraz załącznika VI Dyrektywy 2012/27/UE oraz Dyrektywy 2018/2002 z dnia 24 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej) ex-ante, a ich rezultatem musi być uzyskanie zwiększenia efektywności energetycznej o min. 25 %. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. W ramach projektu musi zostać zrealizowany pełny zakres wskazany w audycie energetycznym/audycie efektywności energetycznej.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie.

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w  ramach konkursu nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-352/22 wynosi ogółem 3 600 000,00 zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ze względu na różnice kursowe oraz dostępność środków, alokacja przeznaczona na konkurs może w przyszłości ulec zmianie).

- Minimalna wartość dofinansowania projektu to 100 000,00 zł.

- Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 1 000 000,00 zł.

- Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych:

     Dla mikro i małych przedsiębiorstw:

  • 65 % kosztów kwalifikowalnych dla instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 50 kW (odrębnie dla każdego źródła energii);
  • 65 % kosztów kwalifikowalnych dla termomodernizacji budynku.

     Dla średnich przedsiębiorstw:

  • 55 % kosztów kwalifikowalnych dla instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 50 kW (odrębnie dla każdego źródła energii);
  • 55 % kosztów kwalifikowalnych dla termomodernizacji budynku

IV. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru WnioskówOddział ds. Projektów Energetycznych w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 303.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 10.06.2022r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 24.06.2022r. (dzień zamknięcia naboru) do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana.

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Inwestycji i Rozwoju od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (od godziny 7:30 do godziny 15:30), za wyjątkiem ostatniego dnia kończącego nabór, kiedy wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków złożonych w wersji papierowej musi być tożsama.

VII. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-352/22 w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

VIII. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

1. Pracownicy Oddziału ds. Projektów Energetycznych  (tel.: 41 365 81 53, 41 365 81 55, 41 365 81 50, 41 365 81 56) oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule wiadomości należy wpisać tylko numer naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

2. Dodatkowo informacji dotyczących prowadzonego naboru udzielają pracownicy:

  • Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (telefony: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), godziny pracy: poniedziałek od 8:00 do 18:00, wtorek – piątek od 8:00 do 16:00, Obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz Miasto Kielce;
  • Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34 (w siedzibie Starostwa powiatowego, parter, pokój nr 2), 27-600 Sandomierz (telefony: 15 832 33 54, 15 864 20 74; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), godziny pracy: poniedziałek: od 7:30 do 17:30, wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30, Obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski , buski;
  • Lokalnego Punktu Informacyjnego w Skarżysku-Kamiennej – al. Piłsudskiego 36 (I piętro galerii Panorama), 26-110 Skarżysko-Kamienna (telefony: 41 378-12-06, 41 370-97-17; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), godziny pracy: poniedziałek od 8:00 do 18:00, wtorek – piątek od 8:00 do 16:00, Obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki, ostrowiecki.

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu określono na październik 2022 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminu zakończenia oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu Województwa w sytuacjach uzasadniających takie przedłużenie (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

 

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: