Wiadomości

Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-217/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w ramach konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-217/18

Data opublikowania:

Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę spełnienia kryteriów - formalnych (część A karty spełnienia kryteriów wyboru projektów) w ramach konkursu nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawia listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę spełnienia kryteriów - formalnych (część A karty spełnienia kryteriów wyboru projektów) w ramach konkursu nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18

Data opublikowania:

Wybór projektów

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że uchwałą nr 136/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs i dokonał warunkowego wyboru projektu Gminy Skarżysko - Kamiennej pn: „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku – Kamiennej” do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18 w ramach Działania 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Data opublikowania:

Siedem milionów na oświetlenie uliczne w Skarżysku-Kamiennej

Siedem milionów na oświetlenie uliczne w Skarżysku-Kamiennej
Siedem milionów na oświetlenie uliczne w Skarżysku-Kamiennej

Samorząd Skarżyska-Kamiennej wymieni na ekologiczne prawie całe oświetlenie uliczne w mieście. Gmina pozyskała na ten cel 7 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Podczas posiedzenia Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego rozstrzygnął konkurs z działania „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” i przyznał dofinansowanie dla skarżyskiego projektu.

Data opublikowania:

Komunikat dotyczący zmiany terminu ogłoszenia konkursu na realizację projektów w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – wsparcie dziennych domów opieki medycznej

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że w związku z zaplanowaniem na dzień 29 stycznia posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020 na którym przyjęte zostaną kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.3 oraz wynikającą m.in. z zatwierdzenia kryteriów koniecznością aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, termin ogłoszenia konkursu
zostaje przesunięty.

Data opublikowania:

Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu jednoetapowego zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 15 stycznia 2019 roku zakończył się nabór projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Strona 2 z 260

Przejdź do strony