Ogłoszenie konkursu numer RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

Data opublikowania: 9 sierpnia 2017

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

UWAGA !!!

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie
z Uchwałą nr 3031/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2017 roku, zmieniono zapisy Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 (Wykaz zmian w załączeniu).

Załączniki do Regulaminu nie ulegają zmianie.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 27 września 2017  r.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 Uzasadnienie:

W odpowiedzi na liczne postulaty ze strony potencjalnych Wnioskodawców dotyczące wydłużenia terminu naboru wniosków, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o wydłużeniu terminu zakończenia naboru do dnia 26 października 2017 r. 

 

 UWAGA !!!

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 2953/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniono zapis regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 (Wykaz zmian w załączeniu).

Załączniki do Regulaminu nie ulegają zmianie.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2017 r.

 Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 Uzasadnienie:

W związku z przytoczonym niewłaściwym numerem uchwały Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020 zaistniała potrzeba zmiany Regulaminu konkursu.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs

 

ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W ramach konkursu wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu przebudowy, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Przedkładane projekty muszą  wynikać z Programów Rewitalizacji oraz powinny mieć charakter kompleksowy i zintegrowany. Ponadto powinny wykazywać wyraźną komplementarność z inwestycjami w ramach EFS, wspierać integrację społeczną, przyczyniać się do zmniejszenia ubóstwa oraz prowadzić do zwiększenia szans zatrudnienia.

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia dot. rewitalizacji zmarginalizowanych obszarów miast, miejscowości lub części miejscowości będących centrami gmin. Za centrum gminy uznaje się miejscowość, gdzie znajduje się centrum administracyjne gminy (siedziba urzędu gminy), za wyjątkiem gmin takich jak: Gmina Łączna, Gmina Bodzechów, w których rewitalizacji mogą być poddane miejscowości, od których wywodzi się nazwa Gminy.

Wsparcie będzie udzielane projektom przyczyniającym się do wzrostu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie m.in.: infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, kulturalnej,  edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, zaopatrzenia w energię elektryczną, oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Dominująca w projekcie kategoria kosztów nie może przekraczać 40% kosztów kwalifikowalnych.  Przy czym w przypadku gdy jest to infrastruktura drogowa, ograniczenie to należy rozumieć jako wydatki poniesione na  budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno-użytkową przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego zlokalizowaną w pasie drogowym (zgodnie z definicją drogi zawartą w Ustawie z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych) oraz wydatki związane z budową/przebudową/remontem parkingów, miejsc postojowych i placów przeznaczonych do ruchu pojazdów niezlokalizowanych w pasie drogowym.

Wysokość wsparcia dla kategorii z zakresu kultury w ramach projektu nie może przekraczać 2 mln EUR[1] kosztów kwalifikowalnych. Projekty z zakresu kultury muszą przyczyniać się do osiągania wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych, w tym poprzez zwiększenie potencjału turystycznego.

Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.        

Preferowane będą projekty uwzględniające zastosowanie konkursu architektonicznego, architektoniczno – urbanistycznego i urbanistycznego (Oświadczenie – załącznik nr 14) oraz zorientowane na efektywne wykorzystanie energii oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Ponadto projekty uwzględniające OZE mogą być realizowane pod warunkiem, że instalacje wykorzystujące OZE zostaną zaprojektowane (obliczone) w sposób gwarantujący, że wytworzona energia pochodząca ze źródeł odnawialnych wykorzystana będzie wyłącznie na potrzeby własne (np. ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie). Ewentualne nadwyżki energii odprowadzane do sieci powinny bilansować się z pobieraną energią w okresie rocznym, a zastosowanie  i moc instalacji OZE będzie wynikała z audytu.

Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego – gminy, za wyjątkiem samorządów miast powiatowych, z terenu województwa świętokrzyskiego,
  • jednostki samorządu terytorialnego, podmioty działające w imieniu jst, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i gospodarczy[2], spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki administracji rządowej i instytucje kultury w ramach kompleksowych projektów koordynowanych przez podmioty wymienione w ppkt. 1.

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi: 101 652 890,84 PLN, w tym 94 858 512,00 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 6 794 378,84 PLN pochodzi z budżetu państwa.

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi:

  1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną, pomocą de minimis, niegenerującego dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego – maksymalnie 80% (środki UE w wysokości 75% + środki z budżetu państwa w wysokości 5 %),
  2. w przypadku projektu generującego dochód, maksymalny poziom dofinansowania powinien zostać ustalony metodą luki finansowej[3], ale nie więcej niż 75% (środki UE),
  3. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej, ale nie więcej niż 75% (środki UE), z zastrzeżeniem pkt 2,
  4. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania 75% (środki UE), przy czym pomoc ta może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 Euro[4] dla jednego podmiotu, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 Euro[5].

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis powyższe zasady stosuje się niezależnie do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR nie może przekroczyć 4 000 000,00 PLN (cztery miliony złotych) na jeden projekt.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków złożonych przez Wnioskodawcę.

 

Termin, forma i miejsce składania wniosków o dofinansowanie projektów:

 Wersja elektroniczna:

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniach od 29 września 2017 roku do 26 października 2017 roku (w ostatnim dniu naboru do godziny 15.00).

 Wersja papierowa:

Wnioski o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w dniach od 29 września 2017 roku do 26 października 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202, w godzinach pracy urzędu, za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: rozstrzygnięcie I etapu konkursu powinno nastąpić w terminie: kwiecień 2018 r. (w przypadku wydłużenia terminów oceny, stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl). Zakończenie II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w Pre-umowie.

Regulamin konkursu dostępny jest w Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów I pod numerami telefonów: 41 365 81 12, 41 365 81 11, 41 365 81 13, 41 365 81 14.

 

[1] (Należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie www: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html w tabeli „Kursy średnioważone walut obcych w złotych”).

[2] Partnerzy społeczni i  gospodarczy – organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.1), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, izby rolnicze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

[3] Przy obliczaniu luki w finansowaniu należy zastosować stopę dofinansowania (Max CRpa) na poziomie 75%.       

[4] W celu poprawnego ustalenia kwoty dofinansowania w Euro, należy zastosować średni kurs wymiany EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na przedostatni dzień roboczy poprzedzający miesiąc ogłoszenia naboru, tj. 4,2617 PLN (28.07.2017 r.). W przypadku wnioskodawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat otrzymali pomoc de minimis, pomoc
tę należy zsumować zgodnie z posiadanymi zaświadczeniami, a pozostałą wartość kwoty dostępnego limitu należy przeliczyć według wyżej wskazanego kursu. Jednocześnie należy mieć na względzie, iż wartość pomocy de minimis udzielonej podmiotowi przeliczana będzie ponownie na EUR po średnim kursie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy tj. w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

[5] Patrz przypis 4.

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: